Personvernopplysninger i tannlegepraksis

Behandling av personopplysninger i Voldtannklinikk.no

Når du er i kontakt med oss som pasient, eller på annen måte, vil Voldatannklinikk behandle personopplysningar om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysningar som samles inn,kvifor vi gjer dette og dine rettigheter knyttet til behandlinga av personopplysningane.

Behandlingsansvarlig for personopplysningane vi behandler er Tannlege Espen Aarset . Du kan kontakte oss på følgande måtar:

Tannlege Espen Aarset – Voldatannklinikk.no
Organisasjonsnr.: 981 755 405
Hamnegata 12
6100 Volda

E-post: post@voldtatannklinikk.no
Telefon: 700 55 400

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysningar kan du kontakte ovennevnte.

1. Kvifor samlar vi inn personopplysningar og kva slags informasjon samlar vi inn :

Vi samler inn og bruker dine personopplysningar til ulike formål avhengig av kven du er og korleis vi kjem i kontakt med deg. Vi samler inn følgande personopplysningar til formåla angitt her:

1. I forbindelse med at vi behandler pasienter. I denne forbindelse behandler vi personopplysninger ved å opprette journal i vårt elektroniske journalsystem. Behandlingen skjer da som følge av avtale med pasienten, i henhold til plikter vi er pålagt om behandling av helseopplysninger, bl.a. helsepersonel-loven, pasientjournalloven og pasient- og brukerrettighetsloven.

Besvare henvendelsar som kjem inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.

Utlevering av personopplysningar til andre :

Vi gir ikkje personopplysningane dine vidare til andre med mindre det foreligg eit lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempel på slikt grunnlag vil typisk være ei avtale med deg som for eksempel ved :

Henvisning til spesialistbehandling, tannteknikkar, ved refusjonskrav til Helfo, eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. Andre samarbeidspartnarar skal kun ha utlevert den infomasjonen som er nødvendig for å utføre forsvarlig behandling, «need to know»-basis.

All behandling av personopplysningar som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

2. Lagringstid

Helseopplysningar skal oppbevarast til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikkje lenger antas å bli bruk for dem. Dersom ikkje opplysningane deretter skal bevares etter arkivlova eller anna lovgivning, skal dei slettast, jf. pasientjournalloven § 25. Se også helsepersonelloven § 43 og journalforskriften § 14.

Vi lagrar for øvrig dine personopplysningar hos oss så lenge det er nødvendig for det føremål personopplysningane ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysningar som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettast, dersom du trekkjer ditt samtykke. Personopplysningar vi behandler for å oppfylle ei avtale med deg slettast når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, med mindre anna følger av særregler i helselovgivninga f.eks. om oppbevaring av pasientjournal.

3. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Pasientar har rett til å kreve innsyn eller kopi av journal, jf pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1. Det er særregler for retting eller endring av pasientjournal i helsepersonelloven §§ 42-44, jf. journalforskriften § 14 mv.

Du har for øvrig rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandlar om deg. Du har vidare rett til å kreve begrensa behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss, sjå kontaktopplysningane ovanfor. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og seinast innan 30 dagar.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter ovanfor oss. Dette gjer vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysningar til deg – og ikkje nokon som gir seg ut for å være deg.

Du kan til ei kvar tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjere dette på, er å kontakte oss.

4. Klager

Dersom du meiner at vår behandling av personopplysningar ikkje stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om korleis kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

5. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Dersom vi har dine kontaktopplysningar vil vi gjere deg oppmerksom på disse forandringane. Elles vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.